Άδειες Λειτουργίας Ιατρείων – Πολυϊατρείων – Διαγνωστικών

Άδειες Λειτουργίας Ιατρείων – Πολυϊατρείων – Διαγνωστικών

Σύμφωνα με το Π.Δ. 84/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα καθώς και το ΦΕΚ 2302/2014, για την άδεια λειτουργίας χώρων υγείας –απλά ιατρεία, πολυιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια– απαιτούνται αναλόγως την περίπτωση από τον μηχανικό τα εξής:

 ———

Άδεια Λειτουργίας απλών ιατρείων

Για την άδεια λειτουργίας των απλών ιατρείων απαιτούνται τα εξής:

 • Διάγραμμα κάτοψης εις διπλούν στο οποίο αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του ιατρείου οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 84/2001 και ΦΕΚ 2302/2012.
 • Βεβαίωση μηχανικού ότι όλοι οι χώροι είναι Κύριας Χρήσης.
 • Βεβαίωση μηχανικού ή από την αρμόδια ΥΔΟΜ σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης της περιοχής όπου θα στεγαστεί το ιατρείο.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2110176527 για να μιλήσετε με έναν από τους εξειδικευμένους μηχανικούς μας, ώστε να γίνει συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών για το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί το ιατρείο σας.

Κατόπιν συνεννόησης, κανονίζεται επιτόπου συνάντηση στο χώρο, όπου γίνεται έλεγχος του ακινήτου ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 84/2001 και ΦΕΚ 2302/2014 για τη στέγαση ιατρείου.

Παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σωστή χωροθέτηση ώστε να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 84/2001 και ΦΕΚ 2302/2012 (π.χ. φυσικός φωτισμός/αερισμός, περιπτώσεις συστέγασης, περιπτώσεις συστέγασης ειδικών ειδικοτήτων π.χ. ψυχίατρος δερματολόγος. κ.λπ) και γίνεται αποτύπωση.

Άμεση παράδοση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών (διαγράμματα κατόψεις και βεβαιώσεις).

 ———

Άδεια Λειτουργίας Πολυϊατρείων

Για την άδεια λειτουργίας των Πολυϊατρείων απαιτούνται τα εξής:

 • Διάγραμμα κάτοψης εις διπλούν στο οποίο αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του ιατρείου οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 84/2001 και ΦΕΚ 2302/2012.
 • Βεβαίωση μηχανικού ότι όλοι οι χώροι είναι Κύριας Χρήσης.
 • Βεβαίωση μηχανικού ή από την αρμόδια ΥΔΟΜ σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης της περιοχής όπου θα στεγαστεί το πολυϊατρείο.
 • Βεβαίωση νομιμότητας.
 • Βεβαίωση από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο−μηχανολόγο ή διπλωματούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, από την οποία θα προκύπτει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη και επαρκής για τη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού.
 • Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας.
 • Βεβαίωση Στατικής επάρκειας (σε ειδικές περιπτώσεις όπου απαιτείται).

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2110176527 για να μιλήσετε με έναν από τους εξειδικευμένους μηχανικούς μας, ώστε να γίνει συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών για το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί το πολυϊατρείο.

Κατόπιν συνεννόησης, κανονίζεται επιτόπου συνάντηση στο χώρο, όπου γίνεται αποτύπωση του ακινήτου.

Παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σωστή χωροθέτηση ώστε να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 84/2001 και ΦΕΚ 2302/2012 (π.χ, φυσικός φωτισμός/αερισμός, περιπτώσεις συστέγασης, περιπτώσεις συστέγασης ειδικών ειδικοτήτων πχ ψυχίατρος δερματολόγος κ.λπ).

Πραγματοποιείται έλεγχος νομιμότητας του ακινήτου.

Υποβολή μελέτης πυρασφαλείας για την έκδοση πιστοποιητικού στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία στην οποία ανήκει το ακίνητο.

Άμεση παράδοση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 ———

Άδεια Λειτουργίας Διαγνωστικών Εργαστηριών

Για την άδεια λειτουργίας των Διαγνωστικών Εργαστηρίων σύμφωνα με το ΦΕΚ 1802Β/2014 απαιτούνται τα εξής:

 • Διάγραμμα κάτοψης εις διπλούν στο οποίο αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του ιατρείου οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 84/2001 και ΦΕΚ 2302/2012.
 • Βεβαίωση μηχανικού ότι όλοι οι χώροι είναι Κύριας Χρήσης.
 • Βεβαίωση μηχανικού ή από την αρμόδια ΥΔΟΜ σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης της περιοχής όπου θα στεγαστεί το ιατρείο.
 • Βεβαίωση νομιμότητας.
 • Βεβαίωση από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο−μηχανολόγο ή διπλωματούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, από την οποία θα προκύπτει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη και επαρκής για τη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού.
 • Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2110176527 για να μιλήσετε με έναν από τους εξειδικευμένους μηχανικούς μας, ώστε να γίνει συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφορίες για το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί το διαγνωστικό εργαστήριο.

Κατόπιν συνεννόησης, κανονίζεται επιτόπου συνάντηση στο χώρο, όπου γίνεται αποτύπωση του ακινήτου.

Παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σωστή χωροθέτηση ώστε να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 84/2001 και ΦΕΚ 2302/2012 (π.χ. φυσικός φωτισμός/αερισμός, περιπτώσεις συστέγασης).

Πραγματοποιείται έλεγχος νομιμότητας του ακινήτου.

Υποβολή μελέτη πυρασφαλείας για την έκδοση πιστοποιητικού στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία στην οποία ανήκει το ακίνητο.

Άμεση παράδοση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

———

Χρήσιμα αρχεία: