Εκτιμήσεις Ακινήτων

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Τι είναι η Εκτίμηση Ακινήτων

Ως Εκτίμηση Ακινήτου ορίζεται η διαδικασία αποτίμησης της αγοραίας (εμπορικής) αξίας ενός ακινήτου περιουσιακού στοιχείου (διαμερίσματος, οικοπέδου, αγροτεμαχίου, μονοκατοικίας, καταστήματος, γραφείου, αποθήκης, garage κ.λπ.) σε δεδομένη χρονική στιγμή και για συγκεκριμένο σκοπό με τη χρήση καθορισμένης μεθοδολογίας.

Παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη κατά τις Εκτιμήσεις Ακινήτων

Παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραία αξία ενός ακινήτου είναι:

 • Τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα της αγοράς ακινήτων.
 • Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προς εκτίμηση ακινήτου (επιφάνεια, ιδιοκτησιακό καθεστώς, νομιμότητα, θέση, τοποθεσία, προσανατολισμός, κατάσταση, συντήρηση-φθορές, ηλικία κ.λπ).

Πότε είναι απαραίτητη η Εκτίμηση Ακινήτων

Εκτιμήσεις Ακινήτων ζητούνται από φυσικά πρόσωπα, ιδιωτικές εταιρίες ή τραπεζικούς οργανισμούς:

 • Για οποιαδήποτε συναλλαγή που περιλαμβάνει γη ή κτίσματα (αγορά, πώληση, μίσθωση).
 • Για δικαστικές διενέξεις.
 • Για ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
 • Για προσημείωση ή υποθήκη έναντι εξασφάλισης τραπεζικού δανεισμού.
 • Για διεκδίκηση αποζημίωσης.
 • Για κληρονομικές διευθετήσεις.
 • Για επαναδιαπραγμάτευση ενοικίων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την Εκτίμηση του Ακινήτου

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου είναι:

 1. Πρόσφατο Τοπογραφικό Διάγραμμα υπογεγραμμένο από μηχανικό.
 2. Αντίγραφα των τίτλων κτίσης του ακινήτου (συμβόλαια).
 3. Θεωρημένα αντίγραφα του στελέχους και των σχεδίων της οικοδομικής άδειας.
 4. Αντίγραφα Βεβαιώσεων Κτηματολογίου (εφόσον υπάγεται το ακίνητο).

Διαδικασία Εκτίμησης Ακινήτου

 1. Διενέργεια αυτοψίας και φωτογράφηση του προς εκτίμηση ακινήτου.
 2. Συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 3. Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο (έρευνα αγοράς).
 4. Εξέταση των αντικειμενικών και εμπορικών αξιών του ακίνητου και της περιοχής.
 5. Εξέταση καταλληλότητας της περιοχής.
 6. Έρευνα για μελέτη πράξης ή εφαρμογής κτηματολογίου.
 7. Έρευνα στατικότητας και τεχνικής μελέτης του ακίνητου (εφόσον είναι οικοδομή).
 8. Συλλογή παραγόντων διαμόρφωσης της αξίας του ακινήτου.
 9. Έρευνα προσφοράς και ζήτησης.

Αναθέστε μας την Εκτίμηση του Ακινήτου σας

Αν επιθυμείτε να μάθετε την αγοραία αξία του ακινήτου σας επικοινωνήστε μαζί μας στο 2110176527. Έμπειροι στον χώρο και το αντικείμενο μηχανικοί, γνώστες της αγοράς των ακινήτων, στηριζόμενοι σε κοινώς αποδεκτά πρότυπα και σύγχρονες μεθοδολογίες θα προσδιορίσουν την αξία του ακινήτου σας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα συγκεκριμένα και μοναδικά χαρακτηριστικά του και θα σας παραδώσουν έντυπη την έκθεση εκτίμησης για οποιονδήποτε σκοπό και χρήση.