Άδειες Λειτουργίας Φορέων ΕΟΠΠΕΠ

Άδειες Λειτουργίας Φορέων ΕΟΠΠΕΠ

Σύμφωνα με την παρ. Θ του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012:

Χορηγείται άδεια λειτουργίας από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων όταν πρόκειται για:

 • Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων
 • Κολλέγια
 • Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)

Χορηγείται Άδεια Λειτουργίας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) όταν πρόκειται για:

 • Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ1)
 • Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ2)
 • Φροντιστήρια
 • Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις αδειοδοτήσεις αυτές αναφέρεται στις διατάξεις του Ν.4093/2012

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση νέας Άδειας Λειτουργίας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ1), Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών δυναμικότητας έως 75 καταρτιζομένων

*Σε περίπτωση που η αιτηθείσα δυναμικότητα ξεπερνά τους 75 καταρτιζόμενους τότε ακολουθείται η διαδικασία των Κέντρων Δια βίου Μάθησης 2.

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ2)

Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολλέγια, Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ)

Εμπιστευθείτε μας για την διαδικασία αυτή

Άδειες Λειτουργίας Φορέων ΕΟΠΠΕΠΗ εμπειρία μας στην αδειοδότηση χώρων εκπαίδευσης μας έχει διδάξει ότι δεν ανταποκρίνονται όλοι οι χώροι στις απαιτήσεις, καθώς επίσης και ότι ένας συγκεκριμένος χώρος μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη εκμετάλλευση με την κατάλληλη χωροθέτησή του.

Επίσης οι προδιαγραφές χώρων για να δέχονται ΑμεΑ είναι πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μία νέα επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται σε ισόγειο το οποίο έχει αυξημένο κόστος ενοικίασης ή αγοράς.

Για τον λόγο αυτό συμβουλεύουμε όλους τους ενδιαφερόμενούς να ακολουθούν την εξής διαδικασία:

Αναζήτηση χώρων για στέγαση της επιχείρησης. Μην περιορίζεστε σε έναν χώρο, αλλά αναγνωρίστε περισσότερους από άποψη κόστους και προβολής που σας ικανοποιούν.

Αναθέστε μας την αναγνώριση της πληρότητας των προδιαγραφών από τους χώρους που έχετε επιλέξει. Το βήμα αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγετε να ενοικιάσετε ή αγοράσετε χώρο και στη συνέχεια να συνειδητοποιήσετε ότι απλά δεν είναι επαρκής.

Αναθέστε μας την λεπτομερή εξέταση του προς μίσθωση ή αγορά χώρου η οποία περιλαμβάνει:

 • την εύρεση της οικοδομικής αδείας και των εγκεκριμένων σχεδίων αυτής
 • τον έλεγχο για την ύπαρξη ή μη αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων
 • τον έλεγχο του καταστατικού
 • τον έλεγχο της πληρότητας των προδιαγραφών
 • την αποτύπωση χώρου
 • τη σύνταξη όλων των βεβαιώσεων που απαιτούνται
 • τη σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας
 • τη συγκέντρωση λοιπών δικαιολογητικών
 • την κατάθεση φακέλου

Χρήσιμα αρχεία: