Βεβαίωση Ν.4495/2017 για μεταβιβάσεις ακινήτων

Βεβαίωση Ν.4495/2017 για μεταβιβάσεις ακινήτων

Βεβαίωση Ν.4178/2013Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του Ν.4495/2017 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται Βεβαίωση Ν.4495/2017 μηχανικού.

Με την ως άνω Βεβαίωση του Ν.4495/2017 βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.

  • Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2110176527 για συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν το ακίνητό σας.
  • Κατόπιν αυτοψίας και έλεγχου του ακινήτου σας, γίνεται η εισαγωγή των στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ.
  • Άμεση παραλαβή της βεβαίωσης μηχανικού βάσει του Ν.4495/2017.